งานสัมมนา วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดประชุมเครือข่ายประชารัฐ ครั้งที่ 2
ระหว่างภาคีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และประเทศเมียนมา
ภายใต้ โครงการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าและประชารัฐเมืองคู่มิตรเพื่อธุรกิจสู่สากล
(Strategic Partnership for Sister Cities)”

ณ โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทมรสาคร